Prace statutowe - Centrum Technologii Próżni

2008

  1. Analiza i badania możliwości zastosowania nakładek stykowych wykonanych technologią napylania jonowego w komorach próżniowych styczników.
  2. Weryfikacja metody wzorcowania helowych nieszczelności wzorcowych oraz sporządzenie dokumentacji technicznej do wniosku o akredytację procedury pomiarowej w PCA.
  3. Opracowanie układu stykowego dla próżniowej komory gaszeniowej do wyłącznika na napięcie znamionowe 24kV i prąd znamionowy 1250A w oparciu o modelowanie zjawisk fizycznych programem komputerowym.
  4. Opracowanie wyłącznikowej próżniowej komory gaszeniowej na napięcie znamionowe 7,2kV i prąd znamionowy 1250A.
  5. Opracowanie próżnioszczelnych wysokoprądowych izolatorów przepustowych (800-1600A) bez chłodzenia zewnętrznego.
  6. Opracowanie procedur analizy ilościowej stopów zawierających ołów oraz analizy profilowej układów warstwowych z wykorzystaniem metody GDMS.
  7. Opracowanie procedur badawczych mikro- i nanocząstek pyłów adsorbowanych w układzie oddechowym człowieka i układów warstwowych z uwzględnieniem analizy profilowej drobin pyłów.
  8. Opracowanie próżniomierza akustycznego na zakres próżni niskich oraz opracowanie głowicy próżniomierza jonizacyjnego.