Tytuł projektu

Promowanie stosowania oceny cyklu życia w europejskich małych i średnich przedsiębiorstwach: służących potrzebom innowacyjnych kluczowych sektorów w zakresie inteligentnych metod i narzędzi 

Akronim  

LCA to go

Podstawa prawna

Grant Agreement Number 265096 z dnia 25.12.2010 r w ramach 7 PR UE „SP1-Cooperation Collaborative Project Small or medium-scale focused research Project FP7-ENV-2010.

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w latach 2011 – 2014 przez konsorcjum składające się z 18 podmiotów, z 9 państw (Niemiec, Austrii, Polski, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Belgii i Tajwanu). Koordynatorem projektu jest FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V, Niemcy.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską oraz budżet państwa.

Cel Projektu

Projekt “LCA to go” rozwija metody i narzędzia służące do oceny cyklu życia produktów (LCA) dla kilku sektorów: bio-tworzyw, urządzeń przemysłowych, elektroniki, odnawialnej energii, czujników pomiarowych i inteligentnych tkanin. Wybór tych sektorów był związany przede wszystkim z wysokim zainteresowaniem wykazywanym przez samych producentów, którym zależy, aby ich wyroby były postrzegane przez konsumentów, jako pro-środowiskowe, a ich firmy zyskały miano „zielonych zakładów”, ograniczających negatywny wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko. Jest to szczególnie ważne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Opracowane, bezpłatne narzędzie lub narzędzia internetowe będą służyć potrzebom tych sektorów i będą uwzględniać specyfikę danych technologii i będą wdrażać sparametryzowane modele, jak przykładowo, wyliczenia punktu bezdeficytowego dla energii z fotowoltaiki (energy-break-even-point of photovoltaics), „śladu węglowego produktów” (Product Carbon Footprints - PCF), czyli emisji gazów cieplarnianych z produktów bazującej na parametrach technologicznych np. wytwarzania płytek drukowanych, czy kluczowych wskaźnikach osiągów środowiskowych (Key Environmental Performance Indicators - KEPIs) dla inteligentnych tkanin. Osiągnięte prawidłowości dla wybranych kategorii produktów będą zawarte w przewodniku LCA dla MŚP. Praktycznie, na stronie internetowej projektu będą umieszczane naukowo zweryfikowane szablony, aby pomóc MŚP we właściwych odpowiedziach na pytania zadawane przez ich dostawców. „Ślad węglowy” jest doskonałym punktem startowym dla MŚP do wprowadzania strategii LCA. Opracowana metodologia będzie weryfikowana poprzez "Studium przypadku" obejmujących 7 sektorów, które będą obejmować dostawców, producentów wyrobów końcowych, przedsiębiorstwa inżynieryjne. Wewnętrzne zależności między sektorami (na poziomie technicznym i na poziomie danych) będą starannie identyfikowane. W ramach realizacji projektu zaplanowano wiele akcji upowszechniających, zawierających programy doradcze dla 100 MŚP, które będą pokazowymi przykładami dla innych, będą promocją stosowania metodologii LCA we wszystkich europejskich MŚP. Aktywność badawczo-rozwojowa oraz upowszechniająca opracowane metody będzie uzupełniana przez zalecenia dla polityki i łączona z aktywnością normalizacyjną. Opracowane narzędzia internetowe będą kompatybilne z danymi ILCD i innymi zewnętrznymi źródłami, będą tworzone, jako otwarte źródła softwerowe, by mogły być adaptowane do innych sektorów. Projekt będzie miał bezpośredni wpływ na sektory reprezentowane przez blisko 500 000 MŚP. 

Konsorcjum:

1 - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V – Germany,

2 - TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN – Austria,

3 - INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY – Poland,

4 - TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT - Netherlands

5 - SIMPPLE S.L. – Spain,

6 - UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE CARDIFF - United Kingom,

7 - INSTITUTO TECNOLOGICO DEL EMBALAJE, TRANSPORTE Y LOGISTICA - – Spain,

8 – SIRRIS – Belgium,

9 - EUSKAL HERRIKO ELEKTRONIKA ETA INFORMAZIO – Spain,

10 - MULTIMEDIA COMPUTER SYSTEM LTD – Ireland,

11 - Future Shape GmbH – Germany,

12 - ELDOS SP ZOO – Poland,

13 - TAIPRO ENGINEERING SA – Belgium,

14 - TRAMA TECNOAMBIENTAL S.L. – Spain,

15 - VALSAY S.L. – Spain,

16 - Carl Diver Advanced Manufacturing Consulting Limited – Ireland,

17 - INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE INCORPORATED – Taiwan,

18 - United Microelectronics Corporation LTD - Taiwan