Zgodność z RoHS

Gwałtownie zwiększająca się ilość odpadów elektronicznych składowanych na wysypiskach była przesłanką do wprowadzenia przez Parlament Europejski i Radę dwóch dyrektyw, dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Elektryczne i elektroniczne odpady zawierają niektóre substancje niebezpieczne, jak np.: ołów, rtęć, kadm, chrom czy środki zmniejszające palność i które negatywnie oddziaływają na środowisko.

Dyrektywa :

Dyrektywa ze zmienionymi załącznikami:

Dyrektywa ze zmienionymi załącznikami (tłumaczenie):

Ze względu na wiele wątpliwości dotyczących Dyrektyw WEEE i RoHS i kierowanych w związku z tym pytań do Komisji, na stronach internetowych Komisja Europejska wydała przewodnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane pytania i tłumaczy, jak należy rozumieć te Dyrektywy.

Dyrektywa Nr 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.01.2003 (RoHS) „on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment” została ogłoszona w urzędowym dzienniku UE 13.02.2003.

Transpozycja dyrektywy RoHS do prawa polskiego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6. 10. 2004 r.

„w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektronicznym i elektrycznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko” Dz.U. Nr 229, Poz. 2310, 2004 r."

Czego dotyczy Dyrektywa RoHS

W wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu sprzęcie elektronicznym i elektrycznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetleniowych przeznaczonych do użytku w gospodarstwach domowych nie mogą być wykorzystywane: ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB); polibromowane etery difenylowe (PBDE).

Termin wejścia w życie: Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

RoHS – uwagi dodatkowe

Komisja UE, co cztery lata, będzie dokonywała przeglądu każdego wyłączonego załącznikiem sprzętu, w celu rozważenia usunięcia materiałów lub komponentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętego załącznikiem, jednak pod pewnymi warunkami:

Pierwszym warunkiem będzie unikanie stosowania substancji niebezpiecznych wymienionych już w dyrektywie. Drugim warunkiem będzie możliwość wykonania takiego sprzętu z technicznego i naukowego punktu widzenia. Wreszcie zmiana nie będzie mogła negatywnie wpływać zarówno na środowisko, jak i na zdrowie konsumenta. Przed dokonaniem zmian w załączniku do Dyrektywy, Komisja zasięgnie opinii producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotów zajmujących się recyklingiem, przetwarzaniem odpadów, a także organizacji środowiskowych oraz stowarzyszeń pracowniczych i konsumenckich. Należy, zatem bacznie śledzić wszelkie zmiany w przepisach dotyczących Dyrektywy RoHS, które również polski prawodawca będzie wprowadzał do wydanych w tym zakresie przepisów.

Informacji na temat Dyrektywy RoHS, przewodnika po Dyrektywach, krajowych przepisów a także tekst rozporządzenia można znaleźć na stronach Ministerstwa Gospodarki i Pracy pod adresem:

http://www.mgip.gov.pl/GOSPODARKA/Przetworstwo+przemyslowe/przemysl+elektroniczny+i+precyzyjny/Dyrektywa+ROHS+2002/

Link do przewodnika i rozważanych aktualnie odstępstw od dyrektywy RoHS można znaleźć na przytaczanej wyżej stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz bezpośrednio na stronie Komisji Europejskiej:

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

Treści aktów prawnych w różnych językach:

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/pl/index.htm

 

Zgodność naszych wyrobów i usług  z Dyrektywą RoHS:

W styczniu 2006 przystosowaliśmy agregat lutowniczy do lutowia bezołowiowego i wymieniliśmy spoiwo na stop bezołowiowy – SAC405 (SnAg4,0Cu0,5). Przystosowaliśmy także stację kontrolno–naprawczą do lutowania bezołowiowego – groty przeznaczone wyłącznie do tego celu.
W nasze wyposażenie powiększyło się o nowoczesny piec konwekcyjny VIP–70  firmy BTU, posiadajacy pięć stref grzewczych. Temperaturowe parametry robocze tego urządzenia umożliwiają wykorzystywanie do montażu szerokiego zakresu past bezołowiowych, także do montazu dużych, energochłonnych elementów typu BGA QPfC?

Jakość i Certyfikaty:

Instytut wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN–EN ISO 9001:2009. Prowadzimy także szeroko rozumiane działania proekologiczne: posiadamy wdrożony Sytem Zarządzania Środowiskiem potwierdzony Świadectwem Czystszej Produkcji – nr 230/2006; wdrażamy nowoczesne materiały ekologiczne: topniki typu No-Clean i VOC-Free.