Notyfikacja w Unii Europejskiej

mapa unii europejskiej

Instytut Tele- i Radiotechniczny (ITR) jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską o numerze 1941, w zakresie dyrektywy nowego podejścia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY:

  • 2004/108/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.

Zakres notyfikacji jest zgodny z zakresem akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji niżej wymienionych komórek Instytutu:

Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych (nr akredytacji AB 045)

Ośrodka Certyfikacji Wyrobów (nr akredytacji AC 079)