Ośrodek Certyfikacji Wyrobów (nr akredytacji AC 079)

  • logo iaf
  • logo pca

Posiada Certyfikat Akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający kompetentność, niezależność i rzetelność ośrodka certyfikacji wyrobów.

Działalność OCW zmierza do zaspokojenia potrzeb wszystkich klientów wnioskujących o certyfikację wyrobu.

OCW prowadzi następujące rodzaje certyfikacji wyrobów elektrycznych i elektronicznych:

  • na zgodność z dokumentami normatywnymi,
  • na zgodność z normami zharmonizowanymi z dyrektywami (LVD i EMC) Unii Europejskiej.

Powyższa certyfikacja przeprowadza jest w dwóch etapach:

I. Przygotowanie procesu oceny zgodności wyrobu.
II. Proces oceny zgodności wyrobu.    

Etap I obejmuje:

  1. analizę ryzyka wynikającego z konstrukcji i zastosowania wyrobu w celu określenia dyrektyw UE, którym podlega wyrób,
  2. potwierdzenie poprawności określenia dokumentów normatywnych,
  3. ocenę dostarczonej dokumentacji wyrobu (opis rozwiązania konstrukcyjnego, instrukcja obsługi, wyniki badań własnych i zewnętrznych) pod kątem spełnienia wymagań.

Badania potwierdzające spełnienie wymagań dokumentu normatywnego muszą być wykonane w akredytowanym laboratorium badawczym. OCW może udzielić informacji o laboratoriach akredytowanych w zakresie potrzebnych badań.

Etap II obejmuje:

  1. ocenę zgodności wyrobu z dokumentem normatywnym (na podstawie dokumentacji, wyników badań, wyników oceny WTO (warunków techniczno-organizacyjnych produkcji/dystrybucji) oraz dostarczonego obiektu,
  2. wydanie/nie wydanie certyfikatu zgodności z dokumentem normatywnym wskazanym przez klienta.
Wykaz certyfikowanych wyrobów:
Symbol ICS Certyfikowane wyroby           
13.310
13.320
Systemy alarmowe i ich elementy
33.100 Odbiorniki energii elektrycznej (zakres EMC)
33.160 Urządzenia techniki audio, wideo i audiowizualnej
35.020 Urządzenia techniki informatycznej

Kontakt:

Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
ul. Ratuszowa11
03-450 Warszawa
pok. 331

tel.: 590-73-36
e-mail: ocw@remove-this.itr.org.pl

Kierownik Ośrodka: mgr inż. Krzysztof Gliński