Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych

Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań patentowych, w tym analiza stanu techniki prowadząca do sformułowania idei wynalazków dotyczących konstrukcji przetworników prądowych i napięciowych eliminujących wady dotychczasowych konstrukcji a następnie opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej w UP i dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej własności przemysłowej związanej z projektem. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego POIG, którym jest rozwój polskiej gospodarki oraz celów szczegółowych tego Programu. Tematyka projektu dotyczy 1. osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” i wpisuje się w obszar tematyczny dotyczący technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych nowej generacji priorytetowej grupy tematycznej INFO i obszar tematyczny „Projektowanie systemów specjalizowanych” priorytetowej grupy tematycznej TECHNO. Przewidywane podjęcie produkcji opartych na wynalazku przetworników prądowych i napięciowych oraz ich wdrożenia do eksploatacji w stacjach energetycznych jest spójne z założeniami POIG. Działania określone we wniosku pokrywają się z zakresem wsparcia przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów tego Programu. Wysokość zaplanowanych wydatków jest uzasadniona i adekwatna z punktu widzenia zaplanowanych celów i zadań w projekcie. Zostały one skalkulowane z zachowaniem zasady osiągnięcia założonego efektu przy możliwie najniższych kosztach.