Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka

Termin realizacji

01.11.2012r. - 30.04.2015r.


Podstawa prawna

Umowa nr PBS1/A9/9/2012 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym zawarta w dniu 02.11.2012r.


Podmioty uczestniczące w projekcie

  1. Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa - lider konsorcjum
  2. EKOPOP Mateusz Popiel, ul. Kasjopei 79, 80-299 Gdańsk
  3. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

Kierownik projektu

dr inż. Piotr Konarski - Instytut Tele- i Radiotechniczny, tel. 22 831-92-71, e-mail: piotr.konarski@remove-this.itr.org.pl


Obszar naukowy (wg OECD)

3.3.9 - Nauki medyczne i nauki o zdrowiu / Nauka o zdrowiu / Edidemiologia


Dział gospodarki (wg PKD)

39.00 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami


Słowa kluczowe

badanie zanieczyszczeń środowiska, charakteryzacja składu chemicznego oraz struktury i morfologii drobin pyłów, metody spektrometryczne, zindywidualizowane markery zanieczyszczeń pyłowych


Streszczenie w jęz. polskim

Planujemy opracowanie procedury poboru próbek pyłów ze zużytych aparatów telefonii komórkowej oraz ich badania przy użyciu metod spektrometrycznych. Wykorzystamy techniki trawienia jonowego umożliwiające usuwanie warstw atomowych z powierzchni drobin i jednoczesną analizę rozpylanego materiału. Możliwa będzie analiza struktury drobin typu "rdzeń - warstwa". Planujemy pobór pyłu ze zużytych aparatów komórkowych pochodzących z kilku regionów w Polsce oraz wybranych miast w Europie, Azji i Ameryce. Wyniki badań pozwolą na porównanie z pyłami zebranymi standardowymi metodami. Planujemy analizę baz epidemiologicznych, dotyczących poziomu występowania chorób układu oddechowego i układu krążenia w poszczególnych rejonach i porównanie z wynikami charakteryzacji materiału pyłowego. Określimy możliwość stosowania telefonów komórkowych jako tanich zindywidualizowanych markerów zanieczyszczeń pyłowych w najbliższym otoczeniu ich użytkowników, przemieszczających się wraz z nimi przez cały czas.


Streszczenie w jęz. angielskim

We are going to develope a particulate matter (PM) sampling protocol based on the use of discarded cell phones. The collected material deposited inside cell phones will be analysed by spectrometry methods with the use of ion erosion techniques, which allows for the gradual removal of atomic layers from the analysed particles. "Core - shell" analysis will be applied. The result will be compared to the available measurement performed with standard methods. The discarded cell phones used in this project will be collected from several regions in Poland as well as from selected cities in Europe, Asia and America. The incidence of pulmonary and cardiovascular diseases in selected regions of Poland, available from published data, will be compared to the level of PM pollution. The aim of the project is to evaluate the possibility of using discarded cell phones as cheap individual collectors of PM pollution, active all the time in the close proximity of their users.


Zadania badawcze

Zadanie 1 "Opracowanie procedury poboru materiałów pyłowych ze zużytych telefonów komórkowych" - podmiotami  realizującymi są ITR, UJ CM, EKOPOP.

Zadanie 2 "Opracowanie procedur charakteryzacji próbek pyłów pobieranych z wewnętrznych części obudów aparatów telefonii komórkowej oraz przeprowadzenie badań porównawczych pyłów zbieranych tradycyjnymi metodami w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym" - podmiotem realizującym jest ITR.

Zadanie 3 "Przeprowadzenie analizy baz danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w wybranych regionach Polski oraz przeprowadzenie analizy baz danych epidemiologicznych dla tych regionów" - podmiotem realizującym jest UJ CM.

Zadanie 4 "Określenie przydatności badań materiału pyłowego zbieranego ze zużytych aparatów telefonicznych dla celów medycyny środowiskowej. Opracowanie procedury charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka" - podmiotami  realizującymi są ITR, UJ CM, EKOPOP.