Źródła światła z zimnymi emiterami

Termin realizacji

01.11.2012r. - 31.10.2015r.


Podstawa prawna

Umowa nr PBS1/A5/16/2012 pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, a Instytutem Tele- i Radiotechnicznym zawarta w dniu 20.11.2012r.


Podmioty uczestniczące w projekcie

  1. Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa - lider konsorcjum
  2. Instytut Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
  3. Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Kierownik projektu

dr hab. Elżbieta Czerwosz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, tel. 22 831-52-21 wew. 367, e-mail: elzbieta.czerwosz@remove-this.itr.org.pl


Obszar naukowy (wg OECD)

2.5.1 - Nauki inżynieryjne i techniczne / Inżynieria materiałowa / Inżynieria materiałowa


Dział gospodarki (wg PKD)

26.11 - Produkcja elementów elektronicznych


Słowa kluczowe

emitery polowe, źródła światła, nanomateriały, węgiel, nikiel


Streszczenie w jęz. polskim

Celem praktycznym projektu jest opracowanie powtarzalnego, stabilnego i wysokowydajnego źródła światła z katodą polową z nanokompozytowych warstw węglowo-niklowych (C-Ni). Nasze dotychczasowe badania (prowadzone w trakcie realizacji projektu z akcji MNT ERA-NET) pozwoliły na opracowanie technologii otrzymywania warstw nanokompozytowych układu węgiel-nikiel o dużej wydajności emisji elektronów. Warstwy te wytwarzane są w procesie PVD lub w procesie PVD/CVD. W tym projekcie będą badane przyczyny i mechanizmy zjawisk szkodliwych dla stabilnego i długożyciowego procesu emisji zachodzące w wykonanym w tym projekcie układzie modelowym (zbliżonym do praktycznego rozwiązania), który można będzie wdrożyć do produkcji. W tym celu będą prowadzone następujące grupy zadań:

  1. badania stabilności i trwałości emiterów z warstw C-Ni;
  2. charakteryzacja TEM i SEM warstw emisyjnych C-Ni przed i po użyciu w katodzie;
  3. opracowanie energooszczędnego i zapewniającego stabilność systemu zasilania lamp

Streszczenie w jęz. angielskim

The practical goal of our project is to elaborate a repetitive, stable in emission and highly efficient source of light with field emitter prepared from nanocomposite carbonaceous-nickel (C-Ni). Our previous studies (performed during realization of MNT ERA NET project) enabled for an elaboration of technology for preparation of highly efficient field emission C-Ni films. These films are obtained by PVD as well as by PVD/CVD methods. In this project we will examine reasons and mechanisms of phenomena harmful for efficiency and stability of field emission from the films working in model system that is very closed to proposed for light source production. For achieve this goal we will perform following groups of tasks:

  1. studies of stability and durability of emitters prepared of nanocomposite C-Ni films;
  2. characterization by TEM and SEM of C-Ni film before and after application in a cathode;
  3. elaboration of energy-efficient and stable sypplying system

Zadania badawcze

Zadanie 1 "Badania dotyczące technologii montażu wraz z uruchomieniem stanowiska pilotażowego montażu lamp" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 2 "Opracowanie technologii nanoszenia międzywarstwy na podłoża różnego typu" - podmiotem realizującym jest PW

Zadanie 3 "Opracowanie technologii łączenia emitera z talerzykiem" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 4 "Badania stabilności emiterów zamontowanych na talerzykach" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 5 "Badanie stabilności świecenia emitera zamontowanego w bańce szklanej pokrytej luminoforem" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 6 "Badanie luminancji przygotowanych lamp testowych wraz z opracowaniem i wykonaniem stanowiska do pomiarów luminancji" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 7 "Opracowanie technologii nakładania luminoforu wraz z przygotowaniem stanowiska technologicznego" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 8 "Badania TEM zmian struktury i składu warstwy emisyjnej" - podmiotem realizującym jest IF PAN

Zadanie 9 "Badania SEM zmian topografii i składu warstwy emisyjnej" - podmiotem realizującym jest ITR

Zadanie 10 "Opracowanie wymogów dla różnych układów zasilania" - podmiotem realizującym jest PW

Zadanie 11 "Badania kompaktowych systemów zasilania w układzie z bańką szklaną i zamontowanym emiterem wraz z wykonaniem systemów zasilania" - podmiotem realizującym jest PW

Zadanie 12 "Badania stabilności świecenia lampy w opracowanych układach zasilania" - podmiotem realizującym jest PW

Zadanie 13 "Opracowanie i wykonanie modelu lampy wraz z jej badaniami" - podmiotem realizującym jest ITR