Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych

Nr UDA-POIG.01.03.02-14-026/10-00, tytuł Projektu:„Ochrona patentowa w zakresie nowej generacji przetworników prądowo-napięciowych.” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.2. Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R. 

Kierownik projektu :

Rzecznik patentowy : Barbara Adamowicz
tel.: (48-22) 818-88-30

Cel projektu
Celem niniejszego projektu jest przeprowadzenie badań patentowych, w tym analiza stanu techniki prowadząca do sformułowania idei wynalazków dotyczących konstrukcji przetworników prądowych i napięciowych eliminujących wady dotychczasowych konstrukcji a następnie opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej w UP i dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej własności przemysłowej związanej z projektem. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu strategicznego POIG, którym jest rozwój polskiej gospodarki oraz celów szczegółowych tego Programu. Tematyka projektu dotyczy 1. osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” i wpisuje się w obszar tematyczny dotyczący technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz sieci inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych nowej generacji priorytetowej grupy tematycznej INFO i obszar tematyczny „Projektowanie systemów specjalizowanych” priorytetowej grupy tematycznej TECHNO. Przewidywane podjęcie produkcji opartych na wynalazku przetworników prądowych i napięciowych oraz ich wdrożenia do eksploatacji w stacjach energetycznych jest spójne z założeniami POIG. Działania określone we wniosku pokrywają się z zakresem wsparcia przewidzianym w Szczegółowym Opisie Priorytetów tego Programu. Wysokość zaplanowanych wydatków jest uzasadniona i adekwatna z punktu widzenia zaplanowanych celów i zadań w projekcie. Zostały one skalkulowane z zachowaniem zasady osiągnięcia założonego efektu przy możliwie najniższych kosztach.

Opis projektu
Projekt dotyczy wynalazków z zakresu wysokich technologii. Jego implementacja pozwoli na opracowanie przetworników prądowych i napięciowych wraz z autonomicznymi układami pomiarowymi zasilanymi z sygnałów pomiarowych, które będą stosowane w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, w szczególności do zabezpieczeń nadprądowych, czułych ziemnozwarciowych i kierunkowych oraz upływowych. Wartość innowacyjna wynalazku wynika m.in. z zastosowania zaawansowanych technologii wielowarstwowych obwodów PCB, technik zaawansowanego cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych oraz transmisji danych bazujących na autonomicznym zasilaniu z sygnałów pomiarowych. Realizacja projektu pozwoli znacznie zmniejszyć wymiary przetworników, zwiększyć ich odporność na przetężenia mierzonego prądu oraz poszerzyć pasmo pomiarowe. Ponadto opracowane przetworniki, ze względu na brak rdzenia ferromagnetycznego, będą miały liniową charakterystykę w całym zakresie mierzonych prądów, co zapewni dynamikę pomiaru pozwalającą zrealizować w jednym zestawie przetworników zabezpieczeń nadprądowych, ziemnozwarciowych i czułych ziemnozwarciowych oraz upływnościowych. Wynalazki mają dotyczyć opracowania konstrukcji w/w przetworników w oparciu o model fizyczny. Przedmiot wynalazku przed złożeniem do Urzędu Patentowego zostanie zweryfikowany przez przeprowadzenie badań laboratoryjnych wykonanych modeli oraz badań na modelu fizycznym sieci średniego napięcia. W wyniku przeprowadzonych badań zostanie dokonana optymalizacja konstrukcji przetworników pod kątem zastosowania ich w układach sumujących do zabezpieczeń upływnościowych, co jest nowością w stosunku do rozwiązań proponowanych przez wiodące firmy produkujące takie urządzenia. W ramach projektu przewiduje się wykonanie prototypów układu pomiarowych do zabezpieczenia nadprądowego, czułego ziemnozwarciowego i kierunkowego z opracowanymi przetwornikami oraz przeprowadzenie odpowiednich badań funkcjonalnych w warunkach rzeczywistych. Opracowane układy pomiarowe zostaną również objęte wnioskiem wynalazczym. Opracowane w ramach projektu nowe typy przetworników oraz bazujące na nich układy zabezpieczeń stworzą nową, tańszą ofertę dla potrzeb energetyki. Dzięki temu zabezpieczenia te znajdą zastosowanie tam, gdzie do tej pory istniały bariery ekonomiczne do ich zastosowania.

Uzasadnienie projektu
Projekt obejmuje wsparcie ochrony praw własności dla wynalazku charakteryzującego się wysokim poziomem innowacyjności i wymagającego rozwiązania problematyki dotyczącej technologii wytwarzania przetworników prądowych i napięciowych, przetwarzania danych pomiarowych oraz transmisji danych opartych na układach zasilanych z operacyjnych sygnałów pomiarowych. Wynalazki pozwolą usunąć wady dotychczas stosowanych rozwiązań przetworników typu transformatorowego charakteryzujących się dużymi wymiarami oraz wysoką ceną. Ograniczony zakres dynamiki dotychczasowych rozwiązań wymagał stosowania oddzielnych przetworników do zabezpieczeń nadprądowych, czułych zabezpieczeń ziemnozwarciowych i kierunkowych. Stosowane dotychczas pomiarowe transformatorowe przekładniki napięciowe charakteryzują się bardzo dużą jak na potrzeby nowoczesnych urządzeń pomiarowych mocą wydzielaną w obwodach wtórnych, rzędu 10 VA, a ponadto mają silnie ograniczone pasmo przenoszonych częstotliwości. Przetworniki te zachowują swoją klasę dokładności dla sinusoidalnego napięcia sieci o częstotliwości 50/60 Hz. Obecnie bardzo często stawiane są wymagania dot. Dokładnego pomiaru mocy w kontekście rozliczeń między zakładami przemysłowymi czy też wydziałami produkcyjnymi dokonywanymi na poziomie rozdzielni energetycznych. Kolejną wadą przetworników transformatorowych jest ich znaczna masa i cena. Realizacja zadań badawczych związanych z wynalazkiem stanowić będzie niewątpliwy wkład ITR w rozwój krajowego i światowego dorobku naukowego i technicznego w dziedzinie wynalazku.

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij